Home / Codul fiscal / Titlul VII - Accize si alte taxe speciale / Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate / Articolul 206^56 - Scutiri generale de la plata accizelor

Articolul 206^56 - Scutiri generale de la plata accizelor

(1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor dacă sunt destinate utilizării:

a) în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare;

b) de către organizaţiile internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România şi de către membrii acestor organizaţii, în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale privind instituirea acestor organizaţii sau prin acordurile de sediu;

c) de către forţele armate ale oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decât România, pentru uzul forţelor armate în cauză, pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;

d) de către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul forţelor armate în cauză, pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;

e) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale, cu condiţia ca acordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată.

(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 206^31 alin. (1), produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize către un destinatar în sensul alin. (1) sunt însoţite de certificat de scutire.

(4) Modelul şi conţinutul certificatului de scutire sunt cele stabilite de Comisia Europeană.

(5) Procedura prevăzută la art. 206^31 - 206^36 nu se aplică deplasărilor intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize destinate forţelor armate prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă acestea sunt reglementate de un regim care se întemeiază direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), procedura prevăzută la art. 206^31 - 206^36 se va aplica deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize destinate forţelor armate prevăzute la alin. (1) lit. c) care au loc exclusiv pe teritoriul naţional sau în baza unui acord încheiat cu un alt stat membru, atunci când deplasarea are loc între teritoriul naţional şi teritoriul acelui stat membru.

Norme metodologice

110.

110.1.

(1) Scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 206^56 din Codul fiscal se acordă direct atunci când beneficiarul achiziţionează produsele accizabile de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat, denumit în continuare furnizor, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 110.2, 110.3 şi 110.4.

(2) Beneficiază de scutire şi contractanţii forţelor armate aparţinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, aşa cum sunt definiţi în acordurile speciale (NATO/SOFA), precum şi Ministerul Apărării Naţionale când achiziţionează produse accizabile pentru/sau în numele forţelor NATO.

(3) Pentru aplicarea scutirilor prevăzute la art. 206^56 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoană juridică se va adresa Ministerului Afacerilor Externe, în vederea stabilirii cantităţilor de produse accizabile care pot fi achiziţionate în regim de scutire, pe grupe de produse, aşa cum sunt prevăzute la art. 206^2 din Codul fiscal.

(4) În cazul scutirilor prevăzute la art. 206^56 alin. (1) lit. c), d) şi, după caz, e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoană juridică se va adresa Ministerului Apărării Naţionale, în vederea determinării cantităţilor de produse, aşa cum sunt prevăzute la art. 206^2 din Codul fiscal.

(5) Cantităţile solicitate potrivit prevederilor de la alin. (3) şi (4) vor reprezenta necesarul estimat la nivelul unui an sau, după caz, necesarul aferent perioadei de staţionare pe teritoriul României atunci când această perioadă este mai mică de un an.

(6) După stabilirea cantităţilor de produse accizabile, Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Apărării Naţionale, după caz, va transmite autorităţii vamale teritoriale care deserveşte beneficiarul - persoană juridică o situaţie centralizatoare cuprinzând cantităţile stabilite pentru fiecare beneficiar.

(7) Pentru fiecare operaţiune de achiziţie intracomunitară de produse accizabile în regim de scutire, beneficiarul va utiliza certificatul de scutire reglementat de Comisia Europeană, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 50. Acelaşi model de certificat de scutire se utilizează şi în cazul achiziţiilor de produse accizabile în regim de scutire de pe teritoriul României.

(8) În cazul situaţiilor în care operaţiunile sunt scutite de TVA şi se utilizează certificatul de scutire de TVA, acesta asigură şi aplicarea scutirii de la plata accizelor.

(9) În situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8), certificatul de scutire reprezintă actul doveditor privind scutirea de la plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul înregistrat.

(10) Certificatul de scutire se întocmeşte de către destinatar şi se certifică de autoritatea competentă a statului membru gazdă al acestuia înainte de expedierea produselor accizabile. În cazul României, autoritatea competentă pentru ştampilarea certificatelor de scutire este autoritatea vamală teritorială care deserveşte beneficiarul.

(11) În situaţia în care beneficiarul scutirii se află pe teritoriul României, certificatul de scutire se întocmeşte în două exemplare:

a) un exemplar se păstrează de către expeditor, ca parte a documentaţiei sale;

b) exemplarul al doilea însoţeşte transportul de la furnizor la beneficiar şi se păstrează de către beneficiarul scutirii.

(12) Antrepozitarul autorizat expeditor sau expeditorul înregistrat are obligaţia de a înregistra în evidenţele sale certificatele de scutire, aferente fiecărei operaţiuni în parte.

(13) Transportul produselor accizabile de la furnizor la beneficiar este însoţit pe lângă certificatul de scutire şi de documentul administrativ electronic tipărit prevăzut la pct. 91.

(14) La sosirea produsului la beneficiar, acesta trebuie să întocmească raportul de primire potrivit prevederilor art. 206^33.

110.2.

(1) În cazul carburanţilor auto achiziţionaţi prin staţiile de distribuţie, scutirea de la plata accizelor se va acorda prin restituire.

(2) Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevăzuţi la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal se vor adresa Ministerului Afacerilor Externe sau, după caz, Ministerului Apărării Naţionale, pentru determinarea cantităţilor anuale de carburanţi, defalcate pe luni, ce urmează a fi achiziţionate în regim de scutire de accize, pentru fiecare autoturism şi persoană în parte.

(3) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Naţionale vor transmite autorităţii vamale teritoriale ce deserveşte beneficiarul lista cuprinzând cantităţile de carburanţi determinate potrivit alin. (2).

(4) Cu ocazia fiecărei aprovizionări cu carburanţi auto de la staţiile de distribuţie, beneficiarul scutirii va solicita bonul fiscal emis prin aparatul de marcat electronic fiscal. Bonul fiscal va fi ştampilat de vânzător, care va înscrie pe verso numărul de înmatriculare al autoturismului şi denumirea/numele cumpărătorului.

(5) În vederea restituirii sumelor reprezentând accize, beneficiarii scutirilor - instituţii, organizaţii - vor depune inclusiv pentru personalul angajat, până la finele lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială ce deserveşte beneficiarul următoarele documente:

a) cererea de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 51;

b) un centralizator în care vor fi enumerate bonurile fiscale şi cantităţile de carburanţi achiziţionate în luna pentru care se face solicitarea, la care se vor ataşa bonurile fiscale certificate în mod corespunzător de vânzător, în copie şi în original.

(6) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii fiscale teritoriale care deserveşte beneficiarul va verifica informaţiile înscrise în cererea de restituire, confruntându-le cu datele din bonurile fiscale, după care va determina suma accizelor de restituit pentru fiecare solicitant în parte.

(7) Restituirea accizelor se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

(8) După soluţionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.

110.3.

(1) În cazul importului de produse accizabile dintr-o ţară terţă, regimul de scutire de accize se acordă direct în baza certificatului de scutire prevăzut în anexa nr. 50.

(2) Certificatul de scutire se întocmeşte de beneficiar în două exemplare vizate de autoritatea vamală teritorială care deserveşte beneficiarul, pentru fiecare operaţiune în parte.

(3) Un exemplar al certificatului de scutire împreună cu documentul vamal însoţesc transportul produselor accizabile de la biroul vamal de intrare în România până la beneficiar şi se păstrează de către acesta.

(4) Al doilea exemplar se păstrează de biroul vamal.

(5) În cazul în care importul se realizează printr-un alt birou vamal de intrare în teritoriul comunitar decât cel prevăzut la alin. (3), transportul produselor accizabile va fi însoţit de documentul vamal şi de exemplarul certificatului de scutire al beneficiarului.

(6) Scutirea de la plata accizelor se acordă direct beneficiarilor scutirilor în baza certificatului de scutire prevăzut în anexa nr. 50 şi în cazul produselor accizabile achiziţionate de la un importator pentru care accizele au fost plătite de acesta în vamă.

(7) Un exemplar al certificatului de scutire însoţeşte transportul produselor accizabile de la importator către beneficiar şi se păstrează de către acesta, iar al doilea exemplar se păstrează de către importator.

(8) Importatorul livrează beneficiarului scutirii produsele accizabile la preţuri fără accize şi va solicita restituirea accizelor aferente cantităţilor astfel livrate.

(9) În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, importatorul va depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, următoarele documente:

a) cererea de restituire de accize;

b) copia facturilor de livrare către beneficiarul scutirii, în care este înscrisă menţiunea "scutit de accize";

c) dovada plăţii accizelor în vamă;

d) copia certificatului de scutire, aferent fiecărei operaţiuni.

(10) Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexa nr. 51.

(11) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de către importator autorităţii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit.

(12) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia prevăzută la alin. (11) autorităţii fiscale teritoriale.

(13) În cazul în care decizia este de admitere în totalitate sau în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură fiscală.

110.4.

(1) În cazul energiei electrice şi al gazului natural, regimul de scutire se acordă în baza certificatului de scutire al cărui model este prevăzut în anexa nr. 50, întocmit de beneficiar şi vizat de autoritatea vamală teritorială care deserveşte beneficiarul.

(2) Certificatul de scutire va avea valabilitate un an calendaristic.

(3) Certificatul de scutire se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar rămâne la beneficiar, iar al doilea se va prezenta operatorului economic de gaz natural şi de energie electrică ce realizează furnizarea direct către beneficiar şi va rămâne la acesta.

(4) În baza certificatului de scutire, furnizorul de gaz natural şi furnizorul de energie electrică vor emite beneficiarului facturi la preţuri fără accize.

Cuprins

Capitolul 1^1 - Regimul accizelor armonizate
Articolul 206^2 - Sfera de aplicare
Articolul 206^3 - Definitii
Articolul 206^4 - Alte teritorii de aplicare
Articolul 206^5 - Faptul generator
Articolul 206^6 - Exigibilitatea
Articolul 206^7 - Eliberarea pentru consum
Articolul 206^8 - Importul
Articolul 206^9 - Plătitori de accize
Articolul 206^10 - Bere
Articolul 206^11 - Vinuri
Articolul 206^12 - Băuturi fermentate, altele dect bere şi vinuri
Articolul 206^13 - Produse intermediare
Articolul 206^14 - Alcool etilic
Articolul 206^15 - Tutun prelucrat
Articolul 206^16 - Produse energetice
Articolul 206^17 - Gaz natural
Articolul 206^18 - Carbune, cocs şi lignit
Articolul 206^19 - Energie electrica
Articolul 206^20 - Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică
Articolul 206^21 - Regimul de antrepozitare - reguli generale
Articolul 206^22 - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^23 - Condiţii de autorizare ca antrepozit fiscal
Articolul 206^24 - Autorizarea ca antrepozit fiscal
Articolul 206^25 - Respingerea cererii de autorizare
Articolul 206^26 - Obligaţiile antrepozitarului autorizat
Articolul 206^27 - Regimul de transfer al autorizaţiei de antrepozit fiscal
Articolul 206^28 - Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit
Articolul 206^29 - Destinatarul inregistrat
Articolul 206^30 - Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate n regim suspensiv de accize
Articolul 206^31 - Documentul administrativ electronic
Articolul 206^32 - Divizarea deplasării produselor energetice n regim suspensiv de accize
Articolul 206^33 - Primirea produselor accizabile n regim suspensiv de accize
Articolul 206^34 - Raportul de export
Articolul 206^35 - Proceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie
Articolul 206^36 - Proceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie
Articolul 206^37 - Incheierea deplasării produselor accizabile n regim suspensiv de accize
Articolul 206^38 - Structura şi conţinutul mesajelor
Articolul 206^39 - Proceduri simplificate
Articolul 206^40 - Deplasarea unui produs accizabil n regim suspensiv după ce a fost pus n libera circulaţie in procedura vamala simplificata
Articolul 206^41 - Nereguli şi abateri
Articolul 206^42 - Restituiri de accize
Articolul 206^43 - Persoane fizice
Articolul 206^44 - Produse cu accize plătite, deţinute n scopuri comerciale n Romnia
Articolul 206^45 - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
Articolul 206^46 - Documentul de nsoţire
Articolul 206^47 - Vnzarea la distanţă
Articolul 206^48 - Distrugeri şi pierderi
Articolul 206^49 - Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
Articolul 206^50 - Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare
Articolul 206^51 - Plata accizelor la bugetul de stat
Articolul 206^52 - Depunerea declaraţiilor de accize
Articolul 206^53 - Documente fiscale
Articolul 206^54 - Garanţii
Articolul 206^55 - Responsabilităţile plătitorilor de accize
Articolul 206^56 - Scutiri generale de la plata accizelor
Articolul 206^57 - Scutiri speciale de la plata accizelor
Articolul 206^58 - Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice de la plata accizelor
Articolul 206^59 - *** Abrogat
Articolul 206^60 - Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică de la plata accizelor
Articolul 206^61 - Reguli generale de marcare a produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^62 - Responsabilitatea marcării produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^63 - Proceduri de marcare a produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^64 - Eliberarea marcajelor produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Articolul 206^65 - Confiscarea tutunului prelucrat - Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^66 - Controlul - Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Articolul 206^67 - ntrzieri la plata accizelor
Articolul 206^68 - Procedura de import pentru produse energetice
Articolul 206^69 - Condiţii de distribuţie şi comercializare produse accizabile
Articolul 206^70 - Circulaţia produselor accizabile intrate, potrivit legii, n proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită
Articolul 206^71 - Scutiri de la plata accizelor pentru tutun prelucrat
Articolul 206^72 - Valorificarea produselor accizabile aflate n proprietatea operatorilor economici aflaţi n procedura falimentului

Curs BNR vineri, 12 iulie 2024

1 EUR4.9737 RON
1 USD 4.5689 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Aprilie Mai Iunie
Euro 4,9730 4,9758 4,9766
USD 4,6340 4,6001 4,6235

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0500 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6500 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci